Company logo for 'LMB VAN BURGSTEDEN'.
LMB VAN BURGSTEDEN
Officiële Kubota Dealer
SearchHamburger
Kubota Logo

PRIVACY BESCHERMING

PRIVACY BESCHERMING

KENNISGEVING BETREFFENDE DE PRIVACY BESCHERMING IN DE EU

OVER KUBOTA EN ONS BELEID INZAKE PRIVACY BESCHERMING
Kubota Holdings Europe B.V. en zijn filialen en aangesloten bedrijven (hierna gezamenlijk aangeduid als “Kubota”) nemen uw privacy serieus. Kubota begrijpt heel goed dat openheid en respect essentiële pijlers zijn voor een duurzame relatie en doet er om die reden alles aan wat redelijkerwijs mogelijk is om de door u doorgegeven gegevens te beschermen.

Deze Kennisgeving betreffende de privacy bescherming geeft aan welke categorieën persoonsgegevens wij vergaren, hoe wij hier gebruik van maken, met wie wij deze delen en welke keuzes u kunt maken betreffende hun gebruik. Wij tonen u verder de maatregelen die wij nemen voor de bescherming van de veiligheid van de gegevens en de kanalen via welke u contact met ons kunt opnemen betreffende de wijze waarop wij de privacy beschermen.

Deze kunnen soms variëren aan de hand van het land waarin wij onze activiteiten uitoefenen, teneinde rekening te houden met de plaatselijke praktijken en de toepasselijke wettelijke vereisten.

1. WAT VERSTAAT MEN ONDER PERSOONSGEGEVENS?
Wij geven de volgende definitie aan de term “persoonsgegevens”, zoals deze te vinden is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

2. WIE IS AANSPRAKELIJK VOOR UW GEGEVENS?
Onderhavige kennisgeving betreffende de privacy bescherming is van toepassing op de persoonsgegevens die Kubota vergaart en gebruikt. In onderhavig document refereert iedere verwijzing naar “Kubota”, “ons” of “onze” naar Kubota Holdings Europe B.V. en zijn filialen en aangesloten bedrijven.

Iedere entiteit van Kubota die de modaliteiten voor het vergaren van uw persoonsgegevens en de finaliteiten waarvoor deze gebruikt worden, controleert, is de bevoegde “verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens” voor de toepasselijke plaatselijke wetgeving en de Europese verordening die de gegevensbescherming regelt.

De entiteiten van Kubota die verantwoordelijk zijn voor het vergaren en het gebruiken van uw persoonsgegevens voor de in onderhavige Kennisgeving betreffende de privacy bescherming beschreven doeleinden zijn te vinden in de paragraaf “Hoe kunt u contact met ons opnemen? ” hieronder: u vindt hier voor alle gevallen de adresgegevens en de Gedelegeerde voor de gegevensbescherming of hun Contactpersoon voor de privacy bescherming.

Sommige van onze websites bevatten links die voor uw gemak en ter informatie naar andere websites verwijzen. Deze websites kunnen los van Kubota functioneren. De gelinkte websites kunnen hun eigen kennisgeving betreffende de privacy bescherming of het beleid inzake privacy bescherming weergeven en wij raden u van harte aan deze te raadplegen wanneer u deze sites bezoekt. Indien een door u bezochte, gelinkte website niet in bezit is of niet gecontroleerd wordt door Kubota, dan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden betreffende de inhoud van de website (inclusief de alhier gebruikte cookies), het gebruik hiervan en de wijze waarop de privacy beschermd wordt en waarnaar zij verwijzen.

3. HOE VERGAREN EN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
Wij vergaren bepaalde persoonsgegevens rechtstreeks bij u, bijvoorbeeld wanneer u van onze website of van onze diensten gebruik maakt of wanneer u contact met ons opneemt en wij verkrijgen andere via onze partners en aangesloten bedrijven (bijvoorbeeld de dealers of verdelers waarmee wij een zakenrelatie hebben of entiteiten waarmee wij een contract hebben afgesloten voor marktonderzoeken).

De gegevenscategorieën die wij over u vergaren

Fysieke lokalisering en adresgegevens (naam, postadres, telefoonadres en telefoonnummer, faxnummer, klanten-ID)
Inlichtingen over de relaties (inlichtingen betreffende uw verzoeken om informatie, uw aankopen, lokalisering in de regio en met de dealers uitgevoerde operaties)
Inlichtingen over de werktuigen en hun gebruik (finaliteit van het gebruik van het werktuig, toestand en gegevens betreffende de exploitatie van het werktuig, inclusief de werkingsduur, het brandstofverbruik)
Financiële en aanverwante informatie (achter- en voornaam, geboortedatum, burgerservicenummer / persoonlijk(e) identificatienummer of -code, e-mailadres, vaste en mobiele telefoonnummer, alsmede bepaalde inlichtingen betreffende uw baan, uw salaris en leningen)
De inlichtingen die wij online vergaren. Wij vergaren persoonsgegevens met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals cookies. De inlichtingen die wij op deze manier vergaren, omvatten: het IP-adres, de browser, het besturingssysteem, de URL’s van de bezochte pagina’s en inlichtingen over de ondernomen acties of interacties die plaatvinden met onze digitale activa. Onze websites maken gebruik van Google Analytics (“Google Analytics”), een door Google verleende webanalysedienst die er voor zorgt dat uw persoonsgegevens anoniem zijn, alvorens de gegevens te analyseren.
Hoe gebruiken wij de vergaarde gegevens
We will process (collect, store and use) the information you provide in a manner compatible with the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR). We will endeavour to keep your information accurate and up to date, and not keep it for longer than is necessary. We pledge to retain information in accordance with the law, such as information needed for income tax and audit purposes.

Wij zijn verplicht de door u verstrekte gegevens te verwerken (d.w.z. vergaren, registreren en gebruiken) op een wijze die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij spannen ons in de juistheid en de geldigheid van uw inlichtingen te behouden en deze niet langer dan noodzakelijk is te bewaren. Wij verbinden ons de door de wet voorziene inlichtingen te bewaren, met name die nodig zijn voor de inkomstenbelasting of voor een audit.

De finaliteit van het vergaren en verwerken van de gegevens
Kubota gebruikt uw persoonsgegevens om u de goederen en diensten te verstrekken die u verlangt of om u te wijzen op het bestaan van andere producten of diensten zoals hieronder aangegeven.
• Voldoening aan uw verzoek. Wanneer u deelneemt aan een spel of aan een enquête op onze websites, dan kunnen wij de ingevulde inlichtingen gebruiken door deze te combineren met andere inlichtingen over u in ons bezit om u nuttige diensten met betrekking tot producten en diensten aan te bieden en aldus beter aan uw verzoeken om inlichtingen betreffende bepaalde producten of diensten te kunnen beantwoorden of gevolg te geven aan claims. Indien u de functionaliteit Dealer locator of Build My Kubota gebruikt, kunnen uw inlichtingen verstrekt worden aan onze dealers om aan uw verzoek te voldoen. Gelieve te verifiëren of de Dealer locator of een gelijkwaardige functie al dan niet bestaat. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens hiervoor is het “rechtmatige belang”.
• Marketing en aanbiedingen. Kubota kan de inlichtingen die u ter gelegenheid van een operatie verstrekt, gebruiken via onze websites om u nieuwe producten en diensten aan te bieden. Alvorens voor marketingdoeleinden contact met u op te nemen, zijn wij verplicht eerst uw toestemming te vragen. U behoudt echter de mogelijkheid deze op ieder moment in te trekken. U vindt aanvullende informatie over dit onderwerp in de aan uw rechten gewijde paragraaf. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden is de “toestemming”.
Klantenservice en technische hulpdienst. Wij vergaren en gebruiken de u betreffende inlichtingen ter ondersteuning van onze klantenservice en onze hulpactiviteiten of operaties die hier verband mee houden. Hierbij zijn inbegrepen, zonder zich hiertoe te beperken, de diensten met betrekking tot garantie, financiering en aankoop, de levering van de producten en de hulp bij het onderhoud. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de klantenservice is het “rechtmatige belang”.
Vacatures. Wij kunnen de door u online op de hiervoor bedoelde website of het webportaal van Kubota ingevoerde inlichtingen gebruiken om te bepalen of u in aanmerking komt voor de vacature waarop u solliciteert volgens toepassing van de vereiste criteria en de kennisgeving betreffende de privacy bescherming die aan u doorgegeven kan worden wanneer u de betreffende site of het betreffende webportaal gebruikt. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een vacature is het “rechtmatige belang”. In dit stadium wordt geen enkele specifieke categorie verwerkt.

4. DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS MET ANDERE PARTIJEN?
Kubota kan uw inlichtingen met de volgende partijen delen:
• dealers, partners die bepaalde delen van onze producten leveren, en dienstverleners, voor het leveren van de producten en diensten die verband houden met de verkoop van de Kubota producten, met de interne processen van de onderneming of met het functioneren van uw accounts of de uitvoering van uw operaties
• onze handelspartners, om u rechtstreeks hun aanbiedingen te tonen, indien u hiervoor toestemming gegeven heeft;
• accountants, regelaars en andere entiteiten, indien de wet dit vereist en indien dit nodig is, om uw rechten en onze goederen te beschermen op grond van de verkoop van activa en/of van de vennootschap.

Iedere derde met wie wij uw gegevens kunnen delen is gehouden uw inlichtingen op een beveiligde wijze te bewaren en deze uitsluitend te gebruiken om de dienst te vervullen die hij in onze naam aan u levert. Indien hij uw gegevens niet meer nodig heeft om deze dienst te vervullen, is hij verplicht de betreffende inlichtingen te verwijderen met inachtneming van onze procedures. Indien wij uw gevoelige persoonsgegevens willen doorgeven aan een derde, dan zullen wij hier pas toe overgaan na uw toestemming verkregen te hebben, tenzij de wet ons hier toestemming voor geeft en/of er een andere wettelijke basis voor bestaat.

Gelieve te noteren dat wij binnenkort onderhavige kennisgeving zullen bijwerken, teneinde u nadere bijzonderheden te kunnen geven over de categorieën van de verschillende ontvangers met wie wij uw persoonsgegevens delen.

5. HET BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Kubota bewaart de persoonsgegevens van de gebruikers slechts gedurende de tijd die nodig en proportioneel aan hun verwerking is. Gelieve te noteren dat wij binnenkort onderhavige kennisgeving zullen bijwerken, teneinde u nadere bijzonderheden te kunnen geven over de bewaartijd voor de hierboven aangegeven doeleinden.

6. UW RECHTEN EN UW KEUZES
U heeft bepaalde rechten betreffende de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Wij bieden u trouwens bepaalde keuzes inzake de aard van de persoonsgegevens die wij van uw vergaren, de wijze waarop deze gebruikt worden en de kanalen via welke wij met u communiceren. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving heeft u recht op

• inzage in uw persoonsgegevens die door Kubota verwerkt zijn. U kunt zo de bevestiging verkrijgen van het feit dat wij u betreffende persoonsgegevens bezitten, om inzage vragen en inlichtingen ontvangen over de persoonsgegevens die wij van u bewaren en een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren.
• een verzoek op correctie, het bijwerken en het wissen van persoonsgegevens
• verzet, voor een geldige reden, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
• verzet tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor prospectie, inclusief commerciële prospectie (marketing);
• het intrekken van enige toestemming die u gegeven heeft op de website of op enige andere wijze, met gevolgen voor de toekomst, op ieder moment, en toegang tot de bijbehorende verklaring van toestemming, op ieder moment.

U kunt de vergaring en het gebruik weigeren van bepaalde inlichtingen die wij d.m.v. geautomatiseerde middelen tijdens uw bezoek aan onze websites over u vergaren. Uw browser kan u aangeven op welke wijze u gewaarschuwd kunt worden en de ontvangst van bepaalde soorten cookies kunt weigeren. Voor meer informatie over de cookies en de mogelijkheden waarover u beschikt om deze te deactiveren, kunt u contact met ons opnemen.

COOKIE
(1) Kubota kan gebruik maken van “cookies” wanneer u toegang krijgt tot de website, in het bijzonder om te vermijden dat u meerdere keren dezelfde inlichtingen moet verstrekken. Sommige van de op de website gebruikte cookies zijn strikt noodzakelijk voor het verstrekken van de gevraagde diensten. In het algemeen worden deze cookies verwijderd na het afsluiten van uw sessie. Andere cookies, zoals die bestemd zijn voor een webanalyse, blijven langer geregistreerd op de plaats waarvoor u van tevoren toestemming gegeven heeft. In de paragraaf (3) hieronder vindt u de lijst met gebruikte cookies, hun finaliteit en hun levensduur.
(2) Indien u op het moment van registreren of bij de toegang tot de Website of een van onze diensten uw persoonsgegevens verstrekt heeft, met name uw e-mailadres, dan kan Kubota, onder voorbehoud van uw keuzes, de browsegegevens van uw hardware die door de door Kubota verspreide cookies verwerkt zijn, combineren met uw persoonsgegevens, teneinde u bijvoorbeeld elektronische enquêtes te doen toekomen of op uw hardware in een advertentieruimte die de door Kubota verspreide cookies bevat, speciaal aan uw gerichte advertenties weer te geven die u wellicht zouden kunnen interesseren.
(3) Tijdens het gebruik van onze website, tenzij de cookies gedeactiveerd zijn en onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming,
worden de hieronder beschreven cookies gebruikt:

COOKIES NAAM EN LEVENSDUUR

Google_analytics | Google Analytics |Analyseprogramma | 14 maanden
_ic_current_language | Wordpress |Taan van de gebruiker | 1 dag
cookies-accepted | Wordpress | Weergave op cookies van toepassing zijnde beleid (a) | 1 jaar
PHPSESSID | Wordpress |Uw ID tijdens de sessie (b) | Einde van de sessie

(4) Indien u de manier wilt controleren waarop de cookies gebruikt worden, dan heeft u de mogelijkheid de parameters van uw computer en van uw browser te wijzigen.
De meeste webbrowsers maken het mogelijk om in een bepaalde mate de meeste cookies te controleren door de parameters van de browser te doen variëren. Ga voor meer informatie over de cookies, met name die geïnstalleerd zijn, naar www.aboutcookies.org of .www.allaboutcookies.org

Om te weten hoe u de cookies op de meest gebruikte browsers kunt beheren:
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Raadpleeg, om meer te weten over de andere browsers, de website van hun respectievelijke ontwikkelaar.

Zoals hierboven is aangegeven, maken onze websites gebruik van Google Analytics; ga als volgt te werk voor meer informatie en voor toegang tot de opties voor deactivering waarover u beschikt.

USE OF GOOGLE ANALYTICS
(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics (“Google Analytics”), een webanalyseprogramma verstrekt door Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Kubota in staat te stellen de manier te analyseren waarop u de website gebruikt, met name door het aantal bezoekers van de website, de websites die u naar onze website verwezen hebben en de door u bezochte pagina’s te registreren. Deze inlichtingen dienen om het aanbod en de diensten van de website te verbeteren. Over het algemeen worden alle door de cookie over uw gebruik van de website gegenereerde inlichtingen doorgegeven door Google, die deze op een server in de Verenigde Staten opslaat. Aangezien deze website de door Google voorgestelde functionaliteit van het anoniem maken van uw IP-adres ingesteld heeft, wordt dit, alvorens naar de Verenigde Staten doorgezonden te worden, door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of binnen andere lidstaten van het Verdrag van de Europese Economische Ruimte. Het complete IP-adres zal slechts in uitzonderlijke gevallen doorgezonden worden naar een Google-server in de Verenigde Staten om daar afgekort te worden.
(2) Google zal deze inlichtingen gebruiken in zijn hoedanigheid van gemachtigde verwerker om Kubota in staat te stellen het gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen betreffende de op de website ondernomen activiteiten en andere diensten op het gebied van statistiek en analyse met betrekking tot het gebruik van de website te verlenen. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven IP-adres zal niet gekoppeld worden aan enige andere gegevens in het bezit van Google.
(3) U kunt het vergaren van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van onderhavige website verhinderen (inclusief uw IP-adres) en weigeren getraceerd te worden door Google Analytics op de verschillende websites door een aanvullende module te downloaden, die hier te vinden is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
(4) Indien u er de voorkeur aan geeft de aanvullende module niet te installeren of indien u de website gebruikt met een browser op een mobiel apparaat, dan heeft u altijd de mogelijkheid te weigeren door Google Analytics getraceerd te worden door op de volgende link te klikken: De follow-up door Google Analytics deactiveren. In dat geval zal er een cookie voor het deactiveren op uw browser geplaatst worden om het volgen van uw gebruik van onderhavige Website door Google Analytics te verhinderen. Vergeet niet dat u opnieuw deze functionaliteit moet deactiveren als u alle op uw toestel opgeslagen cookies wist.
(5) U moet deze ook deactiveren op ieder toestel waarvan u gebruik maakt om onze website te bezoeken. Om meer te weten te komen over het door Google opgestelde beleid inzake privacy, klikt u op https://support.google.com/analytics/answer/6004245

U kunt ons op ieder moment vragen te stoppen u marketing berichten te verzenden door contact met ons op te nemen op het adres dat is aangegeven in de paragraaf “Hoe kunt u contact met ons opnemen? ” of door te klikken op de link voor afmelding in de marketing e-mails die u van ons ontvangt. Voor meer informatie over de mogelijkheden waarover u beschikt voor het deactiveren, kunt u contact met ons opnemen.

Indien u ons inlichtingen of materiaal verstrekt die/dat betrekking heeft op een andere natuurlijke persoon, dan dient u zodanig te handelen dat het delen hiervan met ons en het gebruik dat wij hier later van zullen maken volgens de voorwaarden die u van tijd tot tijd gepreciseerd worden, conform de toepasselijke wet zijn: ter illustratie: u dient de natuurlijke persoon voldoende informeren over de verwerking van zijn persoonsgegevens en zijn toestemming hiervoor verkrijgen, indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

Kubota vergaart bewust geen identificeerbare persoonsgegevens bij kinderen onder de 13 jaar en onthoudt zich er deze te benaderen. Indien een kind onder de 13 jaar Kubota persoonsgegevens heeft verstrekt via onze website, dan heeft een ouder of voogd het recht contact op te nemen met Kubota met het verzoek de inlichtingen uit onze registers te wissen. Na een dergelijk verzoek ontvangen te hebben, zullen wij alles doen wat redelijkerwijs nodig is om de inlichtingen van het kind uit onze registers te wissen.

Indien u van mening bent dat wij uw rechten geschonden hebben, dan kunt u een claim indienen bij Kubota op het adres dat u vindt in de paragraaf “Hoe kunt u contact met ons opnemen? ” Onze Gedelegeerde voor de gegevensbescherming zal uw claim behandelen en u aanvullende informatie geven over het vervolg dat hieraan gegeven is.

U heeft het recht contact op te nemen met het kantoor van de Informatie Commissaris (ICO) indien u van mening bent dat wij uw verzoek niet op afdoende wijze in behandeling genomen hebben. Ga voor toegang tot de adresgegevens van de ICO naar zijn website.

7. INTERNATIONALE DATAOVERDRACHTEN
Wij kunnen de door ons over u vergaarde persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in andere landen dan waar de gegevens oorspronkelijk vergaard zijn. De toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de gegevens in deze landen kan verschillen van die in het land waar u oorspronkelijk de inlichtingen verstrekt heeft. Wanneer wij uw inlichtingen doorgeven aan andere landen, dan beschermen wij deze op de wijze, beschreven in onderhavige Kennisgeving betreffende de privacy bescherming of aangegeven op de datum waarop de betreffende gegevens vergaard werden.

Gelieve te noteren dat Kubota zorgvuldig onderzoek doet, alvorens de verwerkers te selecteren waarmee wij uw persoonsgegevens zullen delen. Kubota sluit de juiste contractuele verplichtingen af om zeker te zijn van de bescherming van de persoonsgegevens.

8 HOE BEZITTEN EN BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Kubota hecht veel belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij verbinden ons de door ons vergaarde inlichtingen te beschermen. Wij zetten administratieve, technische en fysieke garanties op, bedoeld om de door u verstrekte of door ons vergaarde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage, verspreiding of incidenteel, illegaal of niet toegestaan gebruik. Deze garanties zijn bedoeld om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de door u aan ons verstrekte inlichtingen te behouden. Wij evalueren regelmatig de risico’s waaraan u inlichtingen worden blootgesteld en werken ons beleid en onze procedures en technologieën dienovereenkomstig aan.

Kubota slaat de persoonsgegevens slechts op indien dit nodig is voor het voltooien van de finaliteit waarvoor deze vergaard werden, tenzij de toepasselijke wet dit vereist of toestaat. Wij nemen maatregelen om de persoonsgegevens te vernietigen of definitief anoniem te maken, indien de wet dit vereist of indien de persoonsgegevens niet nodig zijn voor de finaliteit waarvoor wij deze vergaard hebben.

De dataoverdracht via Internet of via een ander kanaal kan nooit voor 100% gegarandeerd beveiligd worden. Dientengevolge is Kubota, ondanks onze inspanningen uw inlichtingen te beschermen, niet in staat de beveiliging van de door u aan ons online doorgegeven inlichtingen te garanderen. De overdracht van uw persoonsgegevens vindt plaats op uw eigen risico.

9. BIJWERKING VAN ONZE KENNISGEVING BETREFFENDE DE PRIVACY BESCHERMING
Onderhavige Kennisgeving betreffende de privacy bescherming kan regelmatig en zonder voorafgaande waarschuwing bijgewerkt orden, teneinde de ontwikkelingen in onze praktijden ter bescherming van persoonsgegevens in aanmerking te nemen. Op de betreffende websites zullen wij duidelijk een waarschuwing plaatsen die u informeert over alle belangrijke wijzigingen in onze Kennisgeving betreffende de privacy bescherming, voorafgegaan door de datum van de laatste bijwerking. Indien wij onze Kennisgeving betreffende de privacy bescherming bijwerken, is het mogelijk dat wij u onder bepaalde omstandigheden om uw toestemming vragen.

10. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?
Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende onderhavige Kennisgeving betreffende de privacy bescherming, de wijze waarop de privacy door Kubota beschermd wordt of indien u uw rechten wilt uitoefenen of de aan ons doorgegeven inlichtingen of voorkeuren wilt bijwerken, gelieve dan hier te klikken.

U kunt ons ook een e-mail sturen of ons een brief schrijven naar het hieronder aangegeven adres:

Gedelegeerde voor de bescherming
van data Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep
Nederland
kuk_g.privacy@kubota.com